Sąlygos ir taisyklės

Sąlygos ir taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios sąlygos ir taisyklės, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Kliento ir (ar) Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių užsakymo ir įsigijimo  bei apmokėjimo už jas sąlygos bei tvarka, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką. 

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti sąlygas ir taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos sąlygos ir taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pardavėjas suteikia Klientams galimybę išsirinkti ir užsakyti, taip pat sudaryti Sutartį dėl Prekių pirkimo Tinklapyje, kuris pasiekiamas 7 (septynias) dienas per savaitę.

1.3. Tinklapyje prekyba vykdoma ir nupirktos Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4. Pirkti Prekes Tinklapyje turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis arba yra emancipuoti;

1.4.3. juridiniai asmenys, atstovaujami asmens, veikiančio pagal šio juridinio asmens steigimo dokumentus;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai, pateikę dokumentą, patvirtinantį teisę veikti tokio fizinio ar juridinio asmens vardu (įgaliojimas, prokūra ir pan.).

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia patvirtinantį mygtuką.

1.6. Visos Sutartys ir sąskaitos dėl Prekių pirkimo Tinklapyje sudaromos lietuvių kalba. 

1.7. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma pardavėjo.

II. Prekių užsakymas

2.1. Užsisakyti Prekes Tinklapyje Klientas gali užsiregistruodamas Tinklapyje (sukurdamas Paskyrą) ir prisijungdamas prie Paskyros, įvedant savo el. pašto adresą ir slaptažodį;

2.2. Klientas užsakydamas Prekes tiek užsiregistruodamas Tinklapyje (sukurdamas Paskyrą) ir prisijungdamas prie Paskyros, įvedant savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tačiau Prekių užsakymo patvirtinimo formoje vadovaudamasis Tinklapio priemonėmis pateikęs Asmeninę informaciją. Prekių pirkimo – pardavimo taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Tinklapyje pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti Prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtiną savo Asmeninę informaciją: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pateikdamas Prekių užsakymą ir išreikšdamas savo sutikimą, jog „Sutinku su sportcup.lt Taisyklėmis”, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Prekes Tinklapyje ir sudaryti Sutartį dėl jų įsigijimo. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

2.3. Visais atvejais, prieš patvirtindamas Prekių užsakymą šiame sąlygos ir taisyklių skyriuje nustatyta tvarka, Pirkėjas privalo susipažinti su užsakymo pateikimo metu galiojančia Taisyklių dokumentų redakcija bei išreikšti savo sutikimą dėl jų. Apie susipažinimą ir sutikimą su Taisyklių dokumentais Pirkėjas patvirtina Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu ir sąlygomis. Prekių užsakymas galės būti pateiktas ir gautas Pardavėjo apdorojimui tik tokiu atveju, jei Pirkėjas susipažino ir sutinka su Taisyklėmis. Visais kitais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturi teisės užsakyti Prekių Tinklapyje.

2.4. Norėdamas sudaryti Sutartį dėl Prekių įsigijimo, Klientas turi atlikti Tinklapyje nurodytus techninius veiksmus, taip pat sekdamas Tinklapyje pateiktais pranešimais ir (ar) nuorodomis, Klientas turi pateikti Pardavėjui Prekių užsakymą:

2.4.1. pasirinkti vieną ar kelias Tinklapyje siūlomas Prekes ir, nurodžius kiekvienos įsigyjamos Prekės duomenis (vienetų skaičių ir pan.) bei paspaudus Tinklapio nuorodą „į krepšelį“, tokiu būdu įtraukti jas į savo Prekių krepšelį;

2.4.2. užbaigus formuoti Prekių krepšelį, t. y. pasirinkus visas pageidaujamas įsigyti Prekes, paspausti Tinklapio ikoną su Prekių krepšelio ženklu (su užrašu „Prekių krepšelis“), dėl ko Klientas bus nukreipiamas į kitą Tinklapio langą, kuriame galės peržiūrėti savo pasirinkimus (užsakymo duomenis). Klientui paspaudus ikoną su užrašu „Pereiti prie apmokėjimo“, Klientas bus nukreipiamas į kitą Tinklapio langą, kuriame, prisijungęs prie Paskyros galės patvirtinti Pardavėjui pateikiamą Prekių užsakymą.

2.5. Klientas pateikiamą Prekių užsakymą patvirtiną paspaudžiant ikoną su užrašu „Mokėjimas“. Iki šio momento Pirkėjas turi teisę keisti Prekių užsakymą, keičiant pasirinktas Prekes ir/ar Prekių duomenis, pristatymo duomenis ir apmokėjimo už Prekes būdą.

2.6. Klientui atlikus Prekių pirkimo – pardavimo taisyklių 2.4 punkte nurodytus veiksmus bei 2.5 punkte aukščiau nurodyta tvarka patvirtinus Prekių užsakymą išreiškiama Kliento valia, laikantis sąlygų ir taisyklių nuostatų, sudarytį Sutartį su Pardavėju dėl Prekių įsigijimo Tinklapyje.

2.7. Patvirtindamas Kliento pateikto Prekių užsakymo gavimą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą elektroninį pranešimą tema „Sportcup.lt – užsakymo patvirtinimas“, kuriame pateikiami visi esminiai Prekių užsakymo duomenys.

2.8. Gavęs vykdymui Jūsų pateiktą Prekių užsakymą, Pardavėjas nedelsdamas patikrina ar Prekių užsakyme nurodytos Prekės (pagal jų pobūdį, kiekį ir pan.) yra Pardavėjo sandėlyje. Jeigu visų ar dalies užsakytų Prekių Pardavėjas negalės patiekti Klientui (Pirkėjui) šiose sąlygose ir taisyklese, Klientas bus informuotas apie atitinkamą Prekių užsakymo būseną ir priims sprendimą dėl jo vykdymo (dalinio vykdymo arba viso Prekių užsakymo atsisakymo (anuliavimo)). Bet kuriuo atveju, Pardavėjas pasilieka sau teisę per 3 (tris) darbo dienas nuo Kliento patvirtinto Prekių užsakymo pateikimo (šio skyriaus Patvirtindamas Kliento pateikto Prekių užsakymo gavimą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą elektroninį pranešimą tema „Sportcup.lt – užsakymo patvirtinimas“, kuriame pateikiami visi esminiai Prekių užsakymo duomenys 2.7. punktas) atšaukti tokį užsakymą, įskaitant dėl aplinkybių, išdėstytų 2.10 punkte toliau ((Pardavėjas dės visas pastangas, siekiant kaip įmanoma anksčiau informuoti Klientą apie Prekių užsakymo statusą).

2.9. Pardavėjas neatsako už žalą dėl trečiųjų asmenų neteisėto Paskyros naudojimo. Tuo atveju, jei, nesilaikant sąlygų ir taisyklių reikalavimų, prie Paskyros prisijungia bet koks kitas asmuo ir pasinaudodamas Paskyra pateikia Prekių užsakymą, bus laikoma, kad šias Prekes užsako ir (ar) įsigyja Pirkėjas.

2.10. Pardavėjas pasilieka teisę vykdyti tik tuos patvirtintus Prekių užsakymus, kuriuose teisingai ir tiksliai pateikti Prekių užsakymo bei kiti Prekių įsigijimui ir (ar) pristatymui reikalingi duomenys (įskaitant Prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kt.), taip pat jeigu Pardavėjas nenustato Pirkėjo sukčiavimo požymių (įskaitant Tinklapio apsaugos pažeidimo, Tinklapio sistemos naudojimo ne pagal paskirtį, svetimo Kliento prisijungimo vardo ir slaptažodžio panaudojimo arba apsimetinėjimo kitu asmeniu).

III. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Parduodamų Prekių pateikimas Tinklapyje nesukuria Pardavėjui jokių įsipareigojimų. Sutartis dėl Prekių pirkimo – pardavimo laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo to momento, kai Pirkėjas gauna automatiniu būdu sugeneruotą Pardavėjo elektroninį pranešimą tema „sportcup.lt – užsakymo patvirtinimas“ (ar analogišką pranešimą) ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Pirkėjo galimybė atsisakyti Sutarties aptariama šių sąlygų ir taisyklių 8 skyriuje.

3.2. Kartu su Pirkėjo Tinklapyje pateiktu Prekių užsakymu šios sąlygos ir taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi, kuri abiem Sutarties šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

IV. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti pinigus už prekes arba pakeisti prekes kokybiškomis pagal LR ūkio ministro įsakymą dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 17 punktą.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
4.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

V. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Tinklapio teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Kliento privatumo teisę į jam priklausančią Asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu sąlygų ir taisyklių 7 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

VI. Apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1 Pirkėjas, savo pasirinkimu, atsiskaito už Prekes ir Prekių pristatymą (jeigu atskirai prie Prekių kainos yra taikomos ir skaičiuojamos Prekių pristatymo išlaidos) vienu iš šių būdų:

6.1.1. Išankstinio apmokėjimo už Prekes (t. y. iki Prekių pristatymo ir perdavimo Pirkėjui) būdu, naudojantis elektronine mokėjimų paslauga per atsiskaitymo partnerio paysera.lt sistemą, kurios operatorius yra „Paysera LT“, UAB.

6.1.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais arb banko kortele Prekių atsiėmimo momentu sportcup.lt parduotuvėje. 

6.1.3. Apmokėjimas mokėjimo (kredito arba debetine) kortele;

6.1.4. Banko pavedimu. 

VII. Prekių pristatymas

7.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu per Pardavėjo pasitelktą Kurjerį arba į savitarnos siuntų terminalą, tokiu atveju Pirkėjui atsiimant Prekes savarankiškai. Tuo tikslu, Prekių užsakymo pateikimo metu Pirkėjas įsipareigoja pasirinkti ir nurodyti tikslų Prekių atsiėmimo (pristatymo) būdą bei Prekių pristatymo adresą (jeigu pristatoma per Kurjerį). Užsakytas prekes interneto parduotuvėje Sportcup.lt pristatome visoje Lietuvoje.

7.2. Prekės pristatomos per 1-2 darbo dienas po apmokėjimo, jeigu prekės aprašyme nėra nurodytas kitas pristatymo terminas arba nėra pasirinktų papildomų paslaugų dėl prekės personalizavimo.

7.3. Nemokamas prekių pristatymas Lietuvoje perkant internetu su kodu ("Nemokamas pristatymas"), jeigų užsakytų prekių suma yra 150 EUR (su PVM) ir daugiau.

7.4. Pristatymo mokestis: 4 EUR (su PVM)

VIII. Sutarties atsisakymas, Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479.

8.2. Prekė iš Pirkėjo priimama grąžinimui, jeigu:

8.2.1 Prekė pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.2.2 Prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta;

8.2.3 Pirkėjas pateikia Prekės įsigijimo dokumentą.

8.3. Grąžinamos Prekės priimamos persiunčiant jas adresu: Verkių g. 5, Vilnius. Už grąžinamos Prekės siuntimą Pardavėjui sumoka Pirkėjas.

8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti kokybiškų Prekių, jeigu Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos.

8.5. Pinigai už Prekę Pirkėjui yra grąžinami ne vėliau kaip per dvi darbo dienas į jo nurodytą banko sąskaitą.

8.6. Prekės gali būti grąžinamos per 14 (keturiolika dienų) nuo pristatymo datos.

IX. Prekių kokybės garantija

X. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

10.1. Pardavėjas pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas arba keisti Prekių kainas, skelbiamas Tinklapyje, arba bet kokią Tinklapio medžiagą ar turinį, nepažeidžiant Kliento teisių, įskaitant Sutarties sąlygų, sudarytų iki tokio pakeitimo.

XI. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjui sąlygų ir taisyklių 2.2 punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu el. pašto adresu.

11.2. Klientas visus savo pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui šių sąlygų ir taisyklių 12.3 punkte nurodytais kontaktais.

XII. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2. Pardavėjas turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti sąlygas ir taisykles savo nuožiūra. Prekių užsakymo metu, bus taikomos sąlygos ir taisyklės, galiojančios Prekių užsakymo pateikimo metu. Visais atvejais Pirkėjas įsipareigoja su sąlygomis ir taisyklėmis susipažinti kiekvieno Prekių užsakymo pateikimo metu.

12.3. Norėdami informuoti Mus apie sąlygų ir taisyklių pažeidimą, turėdami klausimų, pretenzijų ar jei Jums reikalinga Mūsų pagalba dėl sąlygų ir taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis el. paštu [email protected].  Į Jūsų paklausimus, gautus raštu, atsakysime per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

DOVANOJAME 10 PROC. NUOLAIDĄ

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį ir gaukite 10 proc. Nuolaidą